Read this page in English.

Pag-aampon ng batang kamag-anak sa Pilipinas

Kung mayroon kang batang kamag-anak sa Pilipinas na edad 14 o pababa, maaari mo siyang ampunin kung matutugunan mo ang ilang mga kalagayan. Kung ikaw ay mamamayan ng Amerika, maaaring mag-ampon ng kamag-anak na 16 gulang o pababa hanggang sa ika-apat na antas ng pagkakamag-anak. Dahil sa tagal ng pag proseso ng papeles sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), kailangang simulan ito habang ang batang kamag-anak ay 14 gulang o pababa.

Ang mga batang maaaring ampunin ay yung mga ulilang lubos, ulila sa ama o ina, at magkakapatid na ulila. Kung buhay ang parehong magulang ng bata, kailangan may makatwiran na dahilan upang payagan ang pag-aampon. Ang kahirapan ay hindi sapat na dahilan upang payagan ang pag-aampon.

Makipag-ugnay kay Mary Jane Abe, Philippine Programs Director ng Hawaii International Child, sa 808-380-1128 para sa dalubhasang tulong sa salitang Ingles o Tagalog.

Mga paraan ng pag-aampon

Kapag nag-aampon sa tulong ng Hawaii International Child (HIC), ang mga papeles mo at ng bata ay kinukompleto at sinusuri ng HIC at ng Inter Country Adoption Board (ICAB) sa Maynila. Kung ang pamilyang mag-aampon at ang bata ay mapatunayang karapat-dapat, kailangang magbyahe sa Pilipinas ang mag-aampon upang sunduin ang bata. Aabot ng pito (7) hanggang sampung (10) araw ang pananatili sa Pilipinas.  Matapos ang anim (6) na buwang pagsubaybay dito sa Amerika, papayagan ang pamilyang ampunin ang bata sa hukuman sa Amerika.

Ang HIC ay kabakas na ahensya ng ICAB na may direktang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas upang mapadali ang proseso ng pag-aampon. Ang mga pamilya ng HIC ay nakasisiguro na ang pamamaraan at mga kailangang papeles ay mahusay at propesyonal na mapapangasiwaan.

Ang pag-aampon sa Pilipinas ay di maaaring gawin ng isang abogado.

Mga Kailangan sa Pag-aampon

Pagkamamamayan at Kasal

Kailangang isa sa mag-asawang mag-aampon ay mamamayan ng Amerika.
Ang mag-asawang mag-aampon ay kailangang isang babae at isang lalaki na kasal ng hindi kulang sa tatlong (3) taon. Kung ang isa sa kanila ay diborsyado (hindi lalagpas ng dalawang diborsyo), kailangang kasal sila ng hindi kulang sa limang (5) taon bago simulan ang pag-aampon. Ang mga babaeng walang asawa ay maaaring mag-ampon ng siyam (9) na taong gulang pataas.

Edad

Kailangan hindi babata sa 27 taong gulang ang mag-aampon. Ang pagitan ng edad ng mag-aampon at aampunin ay kailangan di kulang ng 16 na taon at hindi lalagpas ng 45 na taon maliban na lang kung ang aampunin ay magkakapatid.

Kalusugang pampisikal

Ang mag-asawa ay kailangang malusog ang pangangatawan at pag-iisip at wala ng mga sumusunod na kondisyon: komplikadong diyabetis at/o metabolic sindrom, labis na katabaan (ang BMI ay hindi lalagpas ng 35), kasaysayan ng kanser, kidney transplant o iba pang transplant (puso, baga, atay), pacemaker, kasaysayan ng stroke o myocardial infarction, multiple sclerosis o ibang degenerative muscular disorders, autoimmune disorders, hepatitis C, o iba pang mapanganib na kadahilanan na magiging hadlang upang maalagaan ang bata (hal. pagkabulag, pagkabingi, o pagkaratay sa wheelchair).

Trabaho at Edukasyon

Kailangan may matatag na trabaho at sapat na pananalapi kung hindi nagtatrabaho ang mag-aampon upang matugunan ang patnubay sa kahirapan ng pederal na pamahalaan. Ang mag-aampon ay kailangang nakatapos ng hayskul o may katapat na pagsasanay na bokasyonal.

Pangrelihiyong Pagkakaugnay

Kailangang kasapi ng isang simbahan ang mag-aampon ng hindi kulang sa limang (5) taon at may opisyal na sulat mula sa simbahan na nagpapatotoo ng kanilang pananampalataya at mabuting pagkatao.

Iba pang bata sa Tahanan

Kailangang hindi lalagpas sa dalawang (2) anak sa pamilya na mas bata sa 18 taong gulang. Ang mga walang anak ay pinapaburan.

Pagsusuring sikolohikal

Ang mga mag-aampon ay kailangang walang sakit na makaka-apekto ng kanilang kalooban, pananamlay, abuso, pagkabalisa, o isyung sekswal. Kailangang kanais-nais ang resulta ng pagsusuring sikolohikal mula sa isang propesyonal na may kakayanan, gamit ang makatwirang kombinasyon ng paraan ng pagtatasa – klinikal na pananayam, pagsusuri ng impormasyong panggarantiya at pagsusuring sikolohikal.

Kriminal na Kasaysayan

Kailangang walang kriminal na kasaysayan ang parehong mag-aampon; kailangan kumilos ng marilag, mayroong mabuting pagkatao, at masunurin sa batas. Kailangan walang kasaysayan ng mga sumusunod: a. pantahanang karahasan, pang-aabusong sekswal, pag-abanduna o pag-aabuso ng bata (kahit na hindi naaresto o nahatulan); b. paggamit ng narkotiko, opyum, morpina, marihuwana, heroin, methamphetamine, at iba pa, o kaya ay anumang gamot para sa sakit sa pag-iisip; c. Kung may kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol, kailangan ay sampung taon nang hindi lango. Ang aplikasyon ng mga mag-aampon na may kasaysayang kriminal ay isinasaalang-alang isa-isa.

Haba ng proseso ng pag-ampon

Ang pag-aampon ng kamag-anak ay tumatagal mula sampung (10) buwan hanggang dalawang (2) taon, batay sa kung nasaan ang bata sa Pilipinas, dali ng pagkuha ng mga papeles sa lugar ng bata, at pagkumpleto ng papeles ng gustong mag-ampon. Matapos mapayagang dalhin ang bata sa Amerika, ang mag-aampon ay mananatili ng pito (7) hanggang sampung (10) araw sa Pilipinas. Ang legal na pag-ampon ay magaganap sa Amerika. Ang mag-aampon ay kailangang pumayag sa pamamagitan ng kasulatan ng kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan upang makumpleto ang mga ulat at larawang kailangan sa pag-ampon.