English Translation

PANGKALAHATANG IDEYA | MGA KAILANGAN | MGA BATA | PROSESO | BAKIT MAG-AAMPON NG KAMAG-ANAK | BIDYO

 

Pangkalahatang Ideya – Pag-ampon ng Kamag-anak sa Pilipinas

PANGKALAHATANG IDEYA | MGA KAILANGAN | MGA BATA | PROSESO | BAKIT MAG-AAMPON NG KAMAG-ANAK

May dalawang (2) paraan ng pag-ampon ng batang kamag-anak mula sa Pilipinas.

  1. Mag-ampon sa pamamagitan ng lokal na hukuman sa Pilipinas, pagkatapos ay mag-aplay sa US Citizenship and Immigration Services (USCIS). Subalit, kapag natapos ang pag-aampon, kailangang tumira sa Pilipinas ang nag-ampon ng hindi bababa sa dalawang (2) taon kahit pa gaano katagal nakasama ang bata bago maganap ang pag-aampon.  Kung hindi kakayaning tumira sa Pilipinas ng ganito katagal ay wag mag-ampon sa lokal na korte sa Pilipinas.
  2. Mag-ampon sa tulong ng Hawaii International Child (HIC). Ang mga papeles ng pamilyang nag-aampon at ng bata ay kinukumpleto at masusing pinag-aaralan ng HIC at ng Inter-Country Adoption Board (ICAB).  Kapag napatunayang natugunan ang lahat ng kailangan, ang pamilya ay pinahihintulutang dalhin ang bata sa Amerika. Kailangan lang magtagal ng pito (7) hanggang sampung (10) araw sa  Pilipinas para sunduin ang bata. Pagkatapos ng anim (6) na buwang pagmamanman, maari nang ampunin ang bata sa korte ng Amerika.

Ang HIC ay lisensyado at kinikilalang ahensya ng ICAB kaya nakasisiguro na ang pag-proseso ng mga papeles ay magiging maayos at propesyonal.

Ang mga kailangan sa pag-aampon ng kamag-anak ay pareho rin ng mga kailangan sa pag-aampon ng di kamag-anak. Ito ay upang makasiguro na ang mga pamantayan tinalaga ng batas ay nasusunod para sa ikabubuti ng bata.

Pangkalahatang Kailangan

PANGKALAHATANG IDEYA | MGA KAILANGAN | MGA BATA | PROSESO | BAKIT MAG-AAMPON NG KAMAG-ANAK

Pinapaburan ang mga mag-asawang may anak na hindi hihigit sa dalawa. Ang mga babaeng walang asawa ay maaaring mag-ampon ng batang siyam (9) na taong gulang pataas. Kailangang may sapat na kita upang matustusan ang pangangailangan ng mga anak at kailangan ay nakatapos ng hayskul. Ang mag-asawa ay kailangan walang karamdaman tulad ng pagkabahala, pagkalungkot at nakakahawang sakit. Pinapaburan ang mga nakatira sa Hawaii. Tumawag o mag-email sa HIC para sa karagdagang impormasyon kung kayo ay nakatira sa ibang lugar sa Amerika.

Pagkamamamayan

Maaaring isa lang sa mag-asawa ang mamamayan ng Amerika.

Kasal

Kailangang kasal ng hindi kulang ng (3) tatlong taon (kasal na babae at lalaki). Kung diborsyado ang isa (hindi hihigit sa dalawang diborsyo), kailangan ay kasal ng hindi kulang ng limang (5) taon. Ang mga babaeng walang asawa ay maaaring mag-ampon ng batang edad siyam (9) pataas.

Edad

Ang edad ng mga magulang ay kailangang hindi babata sa 27 taong gubang. Ang agwat ng edad ng mga magulang at ng batang aampunin ay hindi maaaring kulang ng labing-anim (16) na taon at hindi lalagpas ng apatnapu’t limang (45) taon maliban na lang kung mag-aampon ng batang may espesyal na pangangailangan o magkakapatid. Para liwanagin, hindi dapat hihigit sa apatnapu’t limang (45) taon ang mga magulang at hindi maaaring mas bata sa dalawampu’t pitong (27) taong gulang.

Kalusugan

Ang mga magulang ay kailangang malusog ang pangangatawan at pag-iisip at wala ng mga sumusunod na kalagayan: komplikadong diabetes at/o “metabolic syndrome,” labis na katabaan (ang BMI ay hindi dapat higit sa 35), kasaysayan ng kanser, kidney transplant, o iba pang uri ng transplant (puso, baga, atay), pacemaker, kasaysayan ng stroke o myocardial infarction, multiple sclerosis o iba pang degenerative muscular disorders, autoimmune disorders, hepatitis C, o iba pang panganib na kadahilanan (risk factors) na magiging dahilan upang hindi maalagaan ang bata (hal. pagkabulag, pagkabingi, or pagkaratay sa wheelchair). Ang mga nais mag-ampon ay kailangang walang saykayatrikong kaguluhan, mood disorder, pagkabahala, pang-aabuso sa ipinagbabawal na gamot, o kaguluhang sekswal.

Pangkaisipang Pagsusuri

Ang mga nais mag-ampon ay kailangang kumunsulta sa isang psychologist na may kakayanang gumamit ng iba’t ibang paraan ng pagsusuri gaya ng pakikipananayam, pagsusuri ng mga impormasyon at pagsusuring pangsikolohiya. Ang pangsikolohiyang ulat na kailangang ibigay ay maglalaman ng pagbubuo ng mga datos na nalikom tungkol sa mga maagang karanasan (kabataan, pagdadalaga o pagbibinata) na malaki ang impluwensya sa pagtanda (Paano ito nakaapekto sa kanilang pagtanda? Ang mga hindi nalutas na problema ba, kung meron man, ay makakaapekto sa kanilang pagiging magulang?); mga kakayanang mekanismo o mga estratehiya sa paglutas ng problema bilang indibidwal o bilang mag-asawa; resulta ng mga pagsusuri (maikling paglalarawan kung ano ang sinusukat ng bawat pagsusuri pati na rin ang mga implikasyon nito sa kanilang kakayanan bilang magulang na nais mag-ampon; mga konklusyon at rekomendasyon.

Listahan ng mga Kailangang Pagsusuring Pangsikolohiya

Minnesota Multi-Phasic Personality Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2-RF); Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI-III)*

Listahan ng mga Opsyonal na Pagsusuring Pangsikolohiya

16 Personality Factor Questionnaire; Parent Awareness Skills Survey; Hare Psychopathy Checklist-R.; Rorschach and Projective Personality Tests; Bender Gestalt Test; Fired Sentence Completion Test; DAP and RBE 2.*

*Ang psychologist ay inaasahang may kakayanang gumamit ng mga balidong pangsikolohiyang pagsusuri sa kanyang sinasakupan. Ang Inter-Country Adoption Board (ICAB) ay naghahanap ng isang malawakang pangsikolohiya at pangmedikal na pagtatasa kung mag-aampon ng batang walang espesyal na pangangailangan. Ang mag-aampon ng batang may espesyal na pangangailangan o kamag-anak ay sinusuri ng isa-isa batay sa kaso.

Kabuhayan

Isa sa mag-asawa ay kailangang may matatag na trabaho. Ang pamilya ay kailangang pasado sa alituntunin ng kahirapan (poverty guidelines) ng estado ng Hawaii at ng pamahalaan ng Amerika.

Edukasyon

Ang mag-asawa ay kailangang nakatapos ng hayskul o may pagsasanay na bokasyonal na katumbas ng nakatapos ng hayskul.

Relihiyon

Ang mag-asawa ay kailangang may limang (5) taong pagkakaugnay sa isang simbahan at makapagbibigay ng sulat mula sa simbahan na nagpapatunay ng kanilang paniniwala at moral na pagkatao.

Ibang Mga Anak

Hindi hihigit sa dalawang (2) anak na mas bata sa labing walong (18) taong gulang. Pinapaburan ang mag-asawang walang anak.

Kasaysayang Kriminal

Kailangan parehong mag-asawa ay walang kasaysayang kriminal; marangal ang pag-uugali, may mabuting moral na pagkatao at masunurin sa batas. Wala ring kasaysayan ng mga sumusunod: a.  pantahanang karahasan, pang-aabusong sekswal, pagpapabaya o  pag-aabuso sa bata (kahit pa hindi natuloy sa pag-aresto o paghahatol); b. paggamit ng narkotiko, opium, morphine, marijuana, cocaine, heroin, methamphetamine o kahit anong gamot sa pangkaramdamang pangkaisipan; c. kung may kasaysayan ng pag-aabuso ng alkohol, kailangan ipakitang hindi lango sa alak ng hindi bababa sa sampung (10) taon. Ang mga kasong may nakaraang paglabag na kriminal ay pinag-aaralang mabuti kung ang isa sa mag-asawa ay may hatol na kriminal na mas mababa sa tatlo (3) at kung sampung (10) taon na o higit pa ang huling pagkahatol, o may mga maliliit na paglabag sa batas trapiko na mas mababa sa lima (5).

Pag-Unawa sa Pag-Aampon

Kailangang malinaw sa sinumang balak mag-ampon kung ano ito at anu-ano ang mga inaasahan sa isang pamilya upang matugunan ang mga pangangailangan ng batang nais ampunin upang sila’y lumaki ng maayos. Kailangang maunawaan din kung paano mag-ampon mula sa ibang bansa upang maging handa sa mga maaring panganib  tulad ng mga karamdaman, pagkaantala ng paglaki ng bata, mga suliraning nararanasan pagkatapos makuha ang bata at iba pa.

Mga Ulat Pagkatapos Makuha/Maampon and Bata

Kailangang magpahayag ang mga magulang ng kanilang pagpayag sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagdalaw o pagbibigay ng mga larawan pagkatapos makuha/maampon ang bata.

Mga Batang Kamag-Anak na Maaaring Ampunin

PANGKALAHATANG IDEYA | MGA KAILANGAN | MGA BATA | PROSESO | BAKIT MAG-AAMPON NG KAMAG-ANAK

Ang mga batang kamag-anak na maaaring ampunin ay dapat hindi mas matanda ng 14 taon. Kailangang simulan ang aplikasyon bago mag-labinlimang (15) taong gulang ang bata upang umabot sa akdang edad na tinalaga ng USCIS.

Maaring mag-ampon hanggang sa ikaapat na hakbang ng pagkakamag-anak.

Maari ring mag-ampon ng magkapatid.

Ang mga batang maaring ampunin ay kailangang ulilang lubos, kalahating ulila, o kung buhay ang ama at ina, kailangang mapatunayan na wala silang kakayahang alagaan ang bata. Ang kahirapan ay hindi sapat na dahilan upang mapayagang ampunin ang isang kamag-anak. Ang mga detalye ng inyong kaso ay tatalakayin sa inyo ng mga tauhan ng HIC upang malaman kung maari ampunin ang isang kamag-anak.

 

Pag-Aampon ng Batang Kamag-Anak sa Pilipinas

PANGKALAHATANG IDEYA | MGA KAILANGAN | MGA BATA | PROSESO | BAKIT MAG-AAMPON NG KAMAG-ANAK

Pinapayuhan ang mga nais mag-ampon ng kamag-anak na gumamit ng serbisyo ng isang lisensyado at aprubadong ahensya gaya ng Hawaii International Child (HIC) para sa paghahanda ng mga papeles at pagtulong sa mga detalye ng imigrasyon. Maaring abutin ng  sampu (10) hanggang dalawang (2) taon ang pag-ampon ng kamag-anak depende sa lokasyon ng bata sa Pilipinas, pagkakalap ng mga dokumento sa lugar ng kinalalagyan at pagkumpleto ng papeles ng kamag-anak na mag-aampon. Kapag naaprubahan na ang pagdala ng bata sa Amerika, kailangan lang ng pito (7) hanggang sampung (10) araw na pananatili sa Pilipinas. Ang pag-aampon ay magaganap sa Amerika.

Bakit Mag-Aampon ng Kamag-Anak?

PANGKALAHATANG IDEYA | MGA KAILANGAN | MGA BATA | PROSESO | BAKIT MAG-AAMPON NG KAMAG-ANAK

Ang mga walang asawa at mga mag-asawang nais bumuo ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pag-ampon ay kadalasang naghahanap ng pagkakadugtong sa pamilya at kultura. Kung mag-aampon ng kamag-anak, naroon na ang pagkakaugnay na hinahanap. Hindi na rin mag-aantay ng matagal dahil may tiyak na batang aampunin. Ang malapit na relasyon ng magkakamag-anak sa Pilipinas ay makakatulong rin upang mapabilis ang pagproseso ng inyong papeles.